mandag 4. november 2013

Utkast til rundskriv fra presidentene til eierne fra de skandinaviske eiere.

          Kjære medeier på Mar Menor11.

Vi , noen av  presidentene , henviser til det brev som er sendt ut sist på fredag om resorten , finansielle situasjon , og agendaen for AGM,et 16 nov ! Vi vil da gjerne bidra med noen ytterligere opplysninger og kommentarer som vi håper kan være utfyllende og nyttige slik at det blir lettere å  forstå dagens vanskelige situasjon.:

                                                IRM.
IRM ble som kjent opprettet for å administrere de tomteområder ,  leiligheter ,golfbaner hotell etc. som bankene overtok fra Polaris . Totalt hadde 4 banker et samlet krav på 750 mill euro ,hvorav tomteområdene utgjorde nesten 600 mill euro  Verdiene på MAR MENOR 11 ,leiligheter hotell og golfbanene utgjør bare ca,150 mill euro. . Selv  om IRM har hatt inntekter på MAR MENOR 11 så har de hele tiden vært avhengig av pengeoverføringer fra sine eiere  . Samarbeidet mellom de 4 bankene har etterhvert blitt svært vanskelig og har til tider nærmest lammet beslutningsprosessen .

 Årsakene synes å være at 2 av de 4 bankene som eier IRM er under administrasjon av SAREB det statelige bankgarantiselskapet , og derved er forhindret fra å overføre kapital til IRM ,samtidig som de to øvrige eiere ikke vil dekke alt alene !

For å få løst problemene har derfor de 2 største bankene nå  søkt domstolen om å få etablere en kreditoravtale som tvinger SAREB til å måtte følge opp flertallsbeslutninger gjort av kreditorene .De har nå 3 mnd på seg til å få en slik avtale på plass.I mellomtiden har overføringene til IRM og dermed betalingen av fellesutgifter blitt forsinket .Den nye avtalen skal være på plass 10 jan og bankene vil da få muligheter til å overføre midler til IRM slik at de kan betale utestående fellesutgifter fullt ut..
Vi har derfor et berettiget håp ,men ingen garanti for, at problemene vil bli  løst  på forvinteren.                                                        POLARIS.

POLARIS eier fortsatt på papiret ca 130 leiligheter og garasjeplasser , som de ikke betales fellesutgifter for .Årsakene synes  delvis å være at banker og kreditorer har tatt beslag i leilighetene uten at eiendomsretten er overført og delvis at det foregår rettssaker mot eiere som ikke vil overta leilighetene. Ved en eventuell overdragelse senere vil den nye eier måtte betale fellesutgifter , men dette vil kunne ta tid . Om da ikke våre galopperende strafferenter vil virke avskrekkende slik at de betaler tideligere! Vi er derfor mere bekymret for våre krav mot POLARIS enn mot IRM ,særlig når vi tar våre garantikrav med i vurderingen. Et lite lyspunkt er at de verdier som POLARIS fremdeles har ved salg, ikke kan registreres på nye eiere før fellesutgiftene er betalt!!

                                                         BUDSJETTET FOR 2014

Budsjettet for 2014 kan i utgangspunktet virke avskrekkende,spesielt med tanke på vår store gjeld på 500000 euro til våre underleverandører som utgjør 30% av et årsbudsjett. ! De foreslåtte nødvendige ,utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger   utgjør tross alt i denne omgang bare 800 euro pr leilighet . Det er likevel ikke populært å måtte betale inn disse pengene ,og  vi foreslår derfor en to trinns løsning hvor vi kortsiktig ber de eierne som har anledning til dette å betale fellesutgiftene på forskudd mot 7% avslag Vi vil derved være i stand å betale gjelden til våre underleverandører og klare driften frem til våren da IRM har sagt at de igjen kan betale utestående fellesutgifter.Skulle så,mot formodning , ikke skje, må vi i løpet av våren innkalle til nytt årsmøte for å vedta kontantbetalinger fra eierne . Vårt budsjett for 2014 er derfor  satt opp med tanke på å stort sett beholde den standard og det servicenivå vi idag har på resorten , samtidig som vi planlegger ytterligere utgiftskutt senere om dette skulle bli nødvendig.

Vi ber dere alle derfor være solidariske å stemme for de forslag som nå blir lagt frem .Sammen er vi sterke ,mens uenighet fort kan føre til kaos.

                                                        VALG

IRM ,som firma, er idag toppresident, samtidig som mange av de område og huspresidenter som IRM idag bekler skal velges på møtet den 16 .IRM har idag  stemmerett for relativt få leiligheter på grunn av manglende innbetaling av fellesutgifter og de kan heller ikke velges som hovedpresident.Det ligger derfor an til at vi andre nå må overta hele ansvaret for driften av  resorten selv.

Det er derfor viktig at vi finner egnede kandidater til presidentpostene som har tid å anledning til å være tilstede å gjøre en innsats uten å bli bare et navn i programmet. og at alle enten benytter sin stemmerett selv-- eller gir fullmakt til andre eiere som kan representer dem Dere kan også sende deres fullmakt til dagens  presidenter under ,eller direkte til MARE NOSTRUM ,hvor dere spesifiserer hvem og leilighetsnummer på den dere gir fullmakt til.Det er nok å sende en mail på engelsk hvor dere skriver :
                                                               Proxy
I nominate navn og  plot number (leilighetsnummer )    to vote on my behalf at the AGM 16 of nov.
                 Date             Name og plot number av eier som gir fullmakten .

Vi vil nok engang understreke hvor viktig det er å gi fullmakt og ikke minst hvor viktig det er at vi står sammen.

Uten at vi har fått  noen signaler om at dette vil skje eller å ønsker å male fanden på veggen så må vi også peke på at det er mulig for IRM å betale inn fellesutgifter for et begrenset antall leiligheter i hus hvor de lett kan få flertall like før møtet den 16. De kan derved sikre seg en betydelig innflydelse uten å ha  betalt de fulle fellesutgifter de skylder!

Dagens skandinaviske presidenter er:

Bygn            Leil. nr          Navn                           MAIL:   

22                 6922        Brita Høymyr        BRITA 1@HOTMAIL.COM    
23                 7131        Eva Lindberg        eva.lindberg11@gmail.com
24                 7722        Eivind Gangnes    MOGANG@ONLINE.NO
26                 8131        Knut Johnsrud       KNUT@GS90.no
28                 9032        Olav Lunde            olunde@mailmail.no
42                12932       Per Kristian Gjøstøl  p-gjøes@online.no


Eva Lindberg og Olav Lunde er også områdepresidenter .
                                     


I forbindelse med valget ønsker vi nå også å få etablert et styre bestående av utvalgte presidenter som kan ta vare på den dagelige styringen av resorten..De øvrige POLARIS resortene har allerrede valgt denne modellen.

Det ligger vel heller for oss skandinaver å akseptere en eneveldige modell hvor alle fullmakter ligger hos Presidenten ! Denne modellen ble bestemt av POLARIS uten vår innblandning og POLARIS sikret seg der  samtidig presidentvervet for 5 år om de ønsket dette.
Spanske myndigheter har forøvrig nylig modernisert hele loven som styrer sameier som våre og vårt nye styre må da vurdere denne og komme med forslag til forandringer.

For å sikre kontinuitet og erfaring, i en forhåpentligvis kort periode, til IRM har innbetalt sine utestående krav og igjen har muligheten av å velge seg selv, har presidentene overfor sagt seg villige til å stille til gjenvalg .Olav Lunde er da også vår kandidat som hovedpresident og leder for det nye styret som vi ønsker å etablere.

Tvi Tvi --og vel møtt !!

1 kommentar:

  1. Takk Olav for ditt engasjement og klare fakta. Det er nå selvsagt viktig at vi som sitter her oppe i høstmørket, gir våre fullmakter for at vi skal bli hørt.
    Vegard Mathiesen (7121)

    SvarSlett